Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

b) beiratkozásra meghatározott idő: 2018. június 21.
a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 25

c)  térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség:

- Tanulóinknak csak étkezési díjat kell fizetni. Az étkezési díj befizetésének és visszafizetésének rendje:

Házirend XIII. fejezet 26. o. , továbbá: Menza tájékoztató

d) fenntartói ellenőrzés, ÁSZ ellenőrzés, egyéb ellenőrzések nyilvános megállapításai

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: tanítási napokon 6-22 óráig
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események és azok időpontjai a Szakkörök, előkészítők_2017/2018. tanév leírásban olvashatók

f) pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

g) szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

- Kompetenciaeredmények értelmezése 2017

- Idegen nyelvi szövegértés eredményei, 2017
- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

d) a tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétlése – egy évfolyamismétlő tanuló van

e)    érettségi vizsgák átlageredményei 2017

érettségi vizsgák átlageredményei 2016

érettségi vizsgák átlageredményei 2015

érettségi vizsgák átlageredményei 2014

f) tanórán kívüli egyéb foglalkozások: Szakkörök, előkészítők_2017/2018. tanév

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

- Pedagógiai program
3.7. A tanulók munkájának ellenőrzése
3.9. Az otthoni, a napközi, a tanulószobai felkészüléshez előírt feladatok

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

- Pedagógiai program
3.10. A tanuló továbbhaladása
- Házirend
XIV. Fejezet - Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Létszám 2017/2018. tanév

j) Intézményi önértékelés