GLOBE program

Gimnáziumunk 2005. szeptember óta kapott lehetőséget, hogy részt vegyenek diákjaink a GLOBE Nemzetközi Nevelési Programban (www. globe.gov). Ennek keretében érdeklődő tanulóink újabb környezetvédelmi ismeretek, készségek birtokában tapasztalatokat szereznek a környezeti mérések terén, bekapcsolódnak egy olyan nemzetközi programba, ahol nyelvtudásukat felhasználva nemzetközi kitekintést is kaphatnak, részt vehetnek tudományos diákköri kutatómunkában.

A hidrológiai vizsgálatokat a Tócó-pataknál , a Békás tónál folytatjuk. A mikroklíma mérések mellet a hidrológiai mérések különösen népszerűek diákjaink körében. Megfigyeléseinket részben az iskola környékén, részben a Nagyerdőn végezzük.

Célunk a diákok természettudományos pályaorientációjának erősítése, a fenntartható fejlődésre nevelés , interaktív tevékenységek segítségével, amelyek olyan fontos pedagógiai módszerek, melyek fejlesztik a természettudományos gondolkodásukat, gyakorlati tapasztalatokra (kísérlet, mérés, megfigyelés ) építve a résztvevők problémamegoldó gondolkodását.

Véleményünk szerint nem mindig a drága, bonyolult programok a legeredményesebbek. Évek tapasztalata, hogy iskolánk közvetlen környezetének megfigyelése során elsajátított készségek, képességek kiválóan alkalmazhatók környezettani problémák, kérdések felvetésére és azok megválaszolására. A természettudományos kompetenciák fejlesztésén túl, a könyvtárhasználat, a helytörténeti ismeretek bővítésével a vizsgált szakterületek, határtudományok kölcsönös összefüggéseinek felismerésére is szolgál.

Célunk a kiválasztott vizsgálati területek minél alaposabb tanulmányozása, nem pedig minél gyorsabb megtanulása. A tanulóink által elvégzett mikroklíma mérések, hidrológiai vizsgálatok, fenológiai megfigyelések, biometriai mérések segítik a fenti célok elérését a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésén keresztül, miközben nagy gyakorlatot szereznek a különböző vizsgálati eszközök használatában, a mért eredmények értékelésében.

A csoportos tevékenységekkel fejleszteni kívánjuk az együttműködő képességet, olyan magatartás minták kialakításával, mely segít az emberek sokféleségének elfogadásához.

Kiemelt célunk, hogy a vizsgálódások, megfigyelések során nyilvánvalóvá váljon a diákok számára, hogy a Földünk globális problémáinak megoldásában a természettudományoknak kiemelkedő jelentősége van, de minden embernek

Fényképes dokumentáció

Ökoiskolai tevékenységünk

okoiskola logo

Intézményi szinten rendszerszerűen foglalkozunk a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és a fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti és egészségneveléssel.

Nevelési programjainkban központi helyet foglal el a környezeti nevelés.

Ebben a tanévben is folytatódnak a környezetvédelemmel, a környezettudatossággal, az egészséges életmóddal kapcsolatos programok gimnáziumunkban. Kiváló keretet biztosít ehhez az Ökoiskola cím (www.okoiskola.hu ), a Globe Nemzetközi Környezetvédelmi Program, a szelektív hulladékgyűjtés, valamint több pályázatban való aktív közreműködés.

Iskolai Munkatervünk kiemelt része évek óta az ökoiskolai tevékenységünk, működik a környezetvédelmi munkacsoportunk és folyamatos kapcsolatunk a környék ökoiskoláival. A diákönkormányzatban is támogató diákvezetőkre találtunk. Folyamatosan segítik munkánkat a Magyar Madártani Egyesület, Hortobágyi Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Debreceni Botanikus Kert, Debreceni Állat – és Növénykert.

A debreceni ökoiskolákkal együttműködési szerződés keretében veszünk részt egymás programjain, illetve mi is rendeztünk találkozókat diákoknak, tanároknak egymás munkáinak megismerése érdekében, kapcsolatok kialakítása miatt.

A GLOBE Nemzetközi Környezetvédelmi Programban végzett hidrológia, ökológiai, klimatológiai, fenológiai megfigyeléseink eredményeit több alkalommal bemutattuk az érdeklődő ökoiskoláknak módszertani konferenciáinkon.

A tehetséggondozó műhelyeinkben kutatva tanulásra, idegen nyelvgyakorlásra, kapcsolatok kialakítására, vizsgálatok, megfigyelések végzésére, a tudományos megismerés szabályrendszerének megismerésére van lehetőségük diákjainknak. Minden tanévben pályamunkát készítenek tanulóink, konferenciákon, versenyeken önálló előadások elkészítéséhez is felhasználják a tevékenység központú tehetséggondozási műhelyben végzett kutatási eredményeiket.

http://www.finland.hu/Public/default.aspx?contentid=294469&nodeid=39291&culture=hu-HU

Jó gyakorlatainkat a Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft szakmailag érdemesnek ítélte , hogy a tehetseg.hu honlapján a jó gyakorlatok között megjelenjen és bárki számára hozzáférhető : http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/globe-tehetseggondozo-program

Kiemelt fejlesztésnek tekintjük a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését az iskolánkban, a tanulók és a dolgozók is szelektíven gyűjtik a szemetet- ,a PET-palackot, aludobozt, papírdobozt, illetve papírt gyűjtünk szelektíven. Kezdetben a tantermekben nem voltak szemetesek, az emeleti gyűjtőszigeteket használhatta mindenki. A diákönkormányzat kérésére a gyűjtőszigeteket a tantermekre is kiterjesztettük. Ma már a büfénél, az adminisztrációs épületben is alakítottunk ki gyűjtő szigeteket egyetemi fenntartónk segítségével.

Jelentős előrelépést tettünk az egészségnevelés, fogyasztói szokások tudatosításában Környezetvédelmi szakkörünk mellett elsősegélynyújtó szakkör is működik iskolánkban a védőnő vezetésével.

Sokat változott iskolánk parkja az elmúlt időszakban. Szépen fejlődnek az elültetett szíl cserjék az iskola kerítése mellett. A diákönkormányzat gondoskodó figyelmét jelenti az ökokarácsony, amikor is az osztályok képviselői a diákok által ültetett fenyőfát az iskola parkjában immár hagyományosan minden évben az osztályok által készített díszekkel feldíszítik.

Az évente iskolánk parkjában megrendezett főzőversenyek kellemes kikapcsolódást, jó lehetőséget kínálnak a diákok, tanárok és szüleik találkozására.

Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a természetjáró szakosztály éves programja, amikor is az ország számos természetvédelmi értékét látogatják meg túráik alkalmával diákok, tanárok, szülők.

A terepgyakorlatok, vízi táborok, állatkerti kirándulások is fontos programjai iskolánknak a környezettudatosság, egészséges életmód fejlesztése érdekében.

A következő pályázatok segítették az elmúlt időszakban ökoiskolai tevékenységünket:

 • GLOBE tehetséggondozó műhely NTP-KTMK- (2011/2012)
 • NTP-KTMK-12- 0016 - Kutakodik (2013)
 • Gazdagító programpár–MATEHETSZ (2014)
 • A közoktatásban tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatása (NTP-KTMK-11-)
 • European Schoolnet iTEC (Innovative Technologies for the Engaging Classroom) I. tesztelés (Projektmunkát kellett megvalósítani diákokkal. Ennek keretében 7. évfolyamosokkal 12. évfolyamosok mentorálasával Debrecen helyi jelentőségű védett értékeit kerestük meg és mutattuk be az iskola számára)
 • European Schools for a Living Planet IV. (WWF projekt – 9. évfolyamosok bevonásával az iskola ökológiai lábnyomának kiszámítását próbáltuk elvégezni és egy kiállítást szerveztünk a Föld Napja alkalmából. A munkánkról egy nemzetközi projektzárón, Romániában, számoltunk be.)
 • A közoktatásban tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatása (NTP-KTMK-12-)
 • Tehetséggondozó versenyeken sikeres diákmentorok bevonásával megvalósuló matematikai és természettudományos versenyfelkészítő szakkörök megvalósítása (OPER) (Tehetséggondozó szakköri programhoz használtuk fel, ahol a témák között szerepelnek ökológiai ismeretek bővítése is)
 • Tanórán kívüli tehetségsegítő programok szervezése a szülő- diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése érdekében (OPER) (70 diák és 10 szülő részvételével megvalósuló 3 napos lazító-gazdagító programot szerveztünk, melynek programjában szerepelt a Tiszatavi Ökocentrum meglátogatása és a Tisza-tó élővilágának felfedezése csónaktúra keretében)
 • A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. tanórán kívüli kulturális tevékenységének továbbfejlesztése (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0284 – Közös varázslat) (Tagozatos diákok bevonásával gyakorlatorientált szakkör volt, ahol a gyakorlatok/feladatok előkészítésénél és elvégzésénél hangsúlyt kapott a környezettudatos szemlélet kialakítása)
 • Gazdagító programpárok II. (OPER) (A tehetséggondozó szakköri munkát tudtuk vele segíteni és a rendszeres szakköri alkalmakat intenzív, tömbösített programokkal gazdagítani, melyek keretében terepi megfigyeléseket, gyakorlatokat végeztünk például a Botanikus kertben, Hortobágyon)

Munkaterv 2017/2018

Tehetséggondozó szakkör fényképes beszámoló

Természettudományos porjektek:    Poszterek 2015

Közös poszterek: 2015 2014 2013 2012 2011

TUDOK